Cursusvoorwaarden

Specifieke voorwaarden van toepassing op Xifeo opleidingsdiensten. Dit document vormt een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Xifeo en is daarop aanvullend van toepassing indien Xifeo voor Opdrachtgever diensten verricht die zien op het verrichten van opleidingsdiensten.

Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten omvat de volgende artikelen:

  1. Definities
  2. Overeenkomst
  3. Annulering
  4. Prijzen
  5. Facturering en betaling
  6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  7. Intellectuele en industriële eigendom
  8. Ziekte docent

1. Definities

In company Opleidingen: Opleidingen die op de locatie van Opdrachtgever door Xifeo worden verzorgd, hierna te noemen Diensten.

Opleidingsdiensten: diensten waarbij Xifeo zich richt op de educatie van Opdrachtgever op het gebied van informatietechnologie, niet zijnde consultancy- of adviesdiensten.

Zabbix Opleidingen: Opleidingen die op de locatie van Xifeo of op een door Xifeo te bepalen locatie worden gegeven.

 

2. Overeenkomst

2.1 Aanmeldingen voor Zabbix Opleidingen dienen plaats te vinden middels een online formulier op de Xifeo website of Zabbix website.

2.2 Een Overeenkomst met betrekking tot Zabbix Opleidingen tussen Opdrachtgever en Xifeo treedt in werking indien de Opdrachtgever een bevestiging van aanmelding heeft ontvangen. Xifeo behoudt zich het recht om aanmeldingen tot Zabbix Opleiding af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.

2.3 Een Overeenkomst met betrekking tot In company Opleidingen komt tot stand nadat de opdracht tot het verrichten van diensten is ontvangen en bevestigd middels een Overeenkomst.

 

3. Annulering

3.1 Na bevestiging van de Zabbix Opleiding of In Company Opleiding is annulering door Opdrachtgever mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de training.

3.2 Na bevestiging van de Zabbix Opleiding of In Company Opleiding is verschuiving van een training door Opdrachtgever mogelijk tot 20 dagen voor aanvang van de training.

3.3 Indien de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, wordt geannuleerd binnen 30 dagen voor aanvang, zal Opdrachtgever 100 % van het cursusbedrag in rekening worden gebracht.

3.4 Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Xifeo. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Xifeo.

3.5 Xifeo behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie van Zabbix Opleidingen te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

3.6 Xifeo heeft het recht de Zabbix Opleiding op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten, overinschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

3.7 Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

 

4. Prijzen

4.1 Tenzij anders aangegeven zijn de cursuskosten inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie, koffie en thee en, indien van toepassing, lunch.

4.2 Deze prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt Xifeo zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.3 Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

4.4 Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

5. Facturering en betaling

5.1 Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen aan Xifeo voldoen. Indien de opleiding aanvangt binnen een periode die korter is dan 30 dagen zal Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Zabbix Opleiding of In Company Opleiding aan Xifeo voldoen. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldoen. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Xifeo op te schorten.

5.2 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft Xifeo het recht de cursist(en) te weigeren voor de opleiding, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.

 

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Xifeo is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst van zgn. gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Xifeo beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.

6.2 Hetgeen genoemde in artikel 6.1, eerste bullet laat onverlet de aansprakelijkheid van Xifeo op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid). Xifeo zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Xifeo of haar personeel.

6.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Xifeo of haar personeel zal Opdrachtgever Xifeo vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Opleidingen en zal hij Xifeo alle schade vergoeden die Xifeo leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.4 Xifeo is niet aansprakelijk tot vergoeding van schade als een Opleiding moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden zoals genoemd in artikel 8.

6.5 Xifeo wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/ of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en Xifeo als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Xifeo.

 

7. Intellectuele en industriële eigendom

7.1 Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot apparatuur, software, trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij Xifeo of haar licentiegevers.

7.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan software, trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de opleiding openbaar te maken of te reproduceren.

7.3 Beeld en/of geluidreproductie van opleidingen is uitdrukkelijk verboden.

 

8. Ziekte van docent

8.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Xifeo indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.

8.2 Indien vervanging binnen de gestelde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn binnen 48 uur, zal Xifeo Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is er sprake van overmacht.

8.3 Indien Xifeo binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdraagt is artikel 3.5 niet van toepassing.